Ajdovščina

Slovenia

Občina Ajdovščina je gospodarsko in kulturno središče Vipavske doline, ki leži na zahodnem delu Slovenije, v bližini državne meje z Italijo.

Površina: 245 kvadratnih kilometrov
Št. prebivalcev: 19.480 (vir: CRP julij 2019)

Občino sestavlja 27 krajevnih skupnosti in 45 naselij
Najvišja točka: vrh Malega Golaka – 1495 mnv
Najnižja točka: rokav Vipave pod Batujami – 60 mnv

Občina je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in je temeljna lokalna skupnost prebivalcev naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi njihovih prebivalcev. Občina je nastala leta 1994 ter je dokaj gosto poseljena. Leži na zahodnem delu Slovenije, v Zgornji Vipavski dolini, na strateško zelo pomembnem prehodu iz Furlanske nižine v Italiji, v osrednjo Slovenijo.

Občina je razdeljena na tri značilna območja: Goradolinsko dno in Vipavske griče.

Območje občine je reliefno precej razgibano, ravno le na prvi pogled. Vipavsko dolino s treh strani obdajajo hribovja: Trnovska planotaNanoška planotaHrušica in Vipavski griči. Odprta je proti zahodu, od koder vanjo prodirajo močni vplivi sredozemskega podnebja, zaradi tega je vegetacijska doba za dva meseca daljša kot v osrednji Sloveniji. Na visokih planotah pa se mešajo alpsko, celinsko in sredozemsko podnebje, kar se kaže v pestrosti rastlinskih in živalskih vrst, med katerimi najdemo tudi endemite. Gora je pozimi običajno pokrita z visoko snežno odejo.   

Pomemben dejavnik oblikovanja tega prostora je tudi bogata prepredenost doline z vodnim omrežjem, ki se zliva v reko Vipavo. Največ vode dovaja reka Hubelj, ki teče skozi glavno mesto občine – Ajdovščino in je pomemben vodni vir za večino naselij tudi sosednjih občin.

Posebnost in značilnost Vipavske doline je burja. To je hladen in sunkovit veter, ki se s planot spušča proti dolini. Povprečna hitrost burje je 80 kilometrov na uro, pozimi pa lahko njeni sunki dosežejo tudi do 180 kilometrov na uro. Burja na svojstven način kroji družbene in kulturne razmere v dolini.

Gospodarstvo v občini Ajdovščina je zraslo na temeljih pretekle obrti in nekdanjih industrijskih obratov, ki so skozi nekaj stoletij izkoriščali moč HubljaLokavščka in drugih vodotokov. Danes na živahno preteklo obrtno dogajanje spominjajo lepo ohranjeni ostanki tehnične dediščine, tako ob Hublju, kot v Lokavcu in še nekaterih drugih krajih. Na podlagi bogate preteklosti se je po vojni v Ajdovščini močno razmahnila predvsem prehrambena, gradbena, lesna, kovinska in tekstilna industrija.

Ajdovščina je uspešno prebrodila gospodarsko krizo. Občina se trudi pospeševati razvoj podjetništva na različne načine. Tako na obrobju mestnega središča, kot na obrobju občine – predvsem v okolici hitre ceste skozi Vipavsko dolino – so svoj prostor dobile komunalno opremljene poslovne in obrtne cone. Nove investitorje pa občina vabi tudi na drugačne načine.  

Med kmetijskimi dejavnostmi je najpomembnejše vinogradništvo, v zadnjih letih pa se pospešeno vrača nazaj tudi sadjarstvo in zelenjadarstvo. Vinorodni okoliš Vipavska dolina ima 2.334 ha vinogradov, pretežno so z vinogradi zasajeni Vipavski griči, delno tudi dolina. Skozi Vipavsko dolino pa je speljana tudi Vipavska vinska cesta, ki se lepo vključuje v turistično ponudbo občine Ajdovščina. Veliko priložnosti ostaja na področju sadjarstva in zelenjadarstva, saj dežela ponuja izredno ugodne pogoje.

Že od najstarejših časov ima Ajdovščina pomembno prometno vlogo. Skozi dolino pelje magistralna in hitra cesta, ki je naredila Ajdovščino prometno še dostopnejšo. Lepo pa so urejene tudi povezave med kraji znotraj občine.

Površina: 245 kvadratnih kilometrov
Št. prebivalcev: 19.480 (vir: CRP julij 2019)

Občino sestavlja 27 krajevnih skupnosti in 45 naselij
Najvišja točka: vrh Malega Golaka – 1495 mnv
Najnižja točka: rokav Vipave pod Batujami – 60 mnv

Občina je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in je temeljna lokalna skupnost prebivalcev naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi njihovih prebivalcev. Občina je nastala leta 1994 ter je dokaj gosto poseljena. Leži na zahodnem delu Slovenije, v Zgornji Vipavski dolini, na strateško zelo pomembnem prehodu iz Furlanske nižine v Italiji, v osrednjo Slovenijo.

Občina je razdeljena na tri značilna območja: Goradolinsko dno in Vipavske griče.

Območje občine je reliefno precej razgibano, ravno le na prvi pogled. Vipavsko dolino s treh strani obdajajo hribovja: Trnovska planotaNanoška planotaHrušica in Vipavski griči. Odprta je proti zahodu, od koder vanjo prodirajo močni vplivi sredozemskega podnebja, zaradi tega je vegetacijska doba za dva meseca daljša kot v osrednji Sloveniji. Na visokih planotah pa se mešajo alpsko, celinsko in sredozemsko podnebje, kar se kaže v pestrosti rastlinskih in živalskih vrst, med katerimi najdemo tudi endemite. Gora je pozimi običajno pokrita z visoko snežno odejo.   

Pomemben dejavnik oblikovanja tega prostora je tudi bogata prepredenost doline z vodnim omrežjem, ki se zliva v reko Vipavo. Največ vode dovaja reka Hubelj, ki teče skozi glavno mesto občine – Ajdovščino in je pomemben vodni vir za večino naselij tudi sosednjih občin.

Posebnost in značilnost Vipavske doline je burja. To je hladen in sunkovit veter, ki se s planot spušča proti dolini. Povprečna hitrost burje je 80 kilometrov na uro, pozimi pa lahko njeni sunki dosežejo tudi do 180 kilometrov na uro. Burja na svojstven način kroji družbene in kulturne razmere v dolini.

Gospodarstvo v občini Ajdovščina je zraslo na temeljih pretekle obrti in nekdanjih industrijskih obratov, ki so skozi nekaj stoletij izkoriščali moč HubljaLokavščka in drugih vodotokov. Danes na živahno preteklo obrtno dogajanje spominjajo lepo ohranjeni ostanki tehnične dediščine, tako ob Hublju, kot v Lokavcu in še nekaterih drugih krajih. Na podlagi bogate preteklosti se je po vojni v Ajdovščini močno razmahnila predvsem prehrambena, gradbena, lesna, kovinska in tekstilna industrija.

Ajdovščina je uspešno prebrodila gospodarsko krizo. Občina se trudi pospeševati razvoj podjetništva na različne načine. Tako na obrobju mestnega središča, kot na obrobju občine – predvsem v okolici hitre ceste skozi Vipavsko dolino – so svoj prostor dobile komunalno opremljene poslovne in obrtne cone. Nove investitorje pa občina vabi tudi na drugačne načine.  

Med kmetijskimi dejavnostmi je najpomembnejše vinogradništvo, v zadnjih letih pa se pospešeno vrača nazaj tudi sadjarstvo in zelenjadarstvo. Vinorodni okoliš Vipavska dolina ima 2.334 ha vinogradov, pretežno so z vinogradi zasajeni Vipavski griči, delno tudi dolina. Skozi Vipavsko dolino pa je speljana tudi Vipavska vinska cesta, ki se lepo vključuje v turistično ponudbo občine Ajdovščina. Veliko priložnosti ostaja na področju sadjarstva in zelenjadarstva, saj dežela ponuja izredno ugodne pogoje.

Že od najstarejših časov ima Ajdovščina pomembno prometno vlogo. Skozi dolino pelje magistralna in hitra cesta, ki je naredila Ajdovščino prometno še dostopnejšo. Lepo pa so urejene tudi povezave med kraji znotraj občine.

Državne inštitucije

Center za socialno delo severna Primorska, enota AjdovščinaSkupnost centrov za socialno delo je bila ustanovljena na podlagi 52. člena Zakona o zavodih konec leta 1996 s sklepom skupščine Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije.  

Dom starejših občanov Ajdovščina je svoja vrata odprl oktobra 1983 in ponudil možnost nastanitve 140 stanovalcem. Danes ponuja vso potrebno oskrbo in nastanitev 151 stanovalcem. Zaposleni v domu se trudijo, da bi bil za vsakega stanovalca to res pravi dom, čas v njem pa preživet enako polno, kot druga obdobja v življenju.

Finančni urad Nova Gorica, izpostava AjdovščinaFinančna uprava Republike Slovenije je organ v sestavi Ministrstva za finance. Sedež Finančne uprave Republike Slovenije je v Ljubljani. Izpostava Finančnega urada Nova Gorica v Ajdovščini ima svoje prostore na Gregorčičevi ulici.

Geodetska pisarna Ajdovščina, Geodetska služba skrbi za osnovne podatke o prostoru in nepremičninah. Geodestka pisarna v Ajdovščini ima prostore na Gregorčičevi ulici. 

Inšpektorat RS za okolje in prostor, OE Nova Gorica, inšpekcijska pisarna Ajdovščina. Inšpektorat RS za okolje in in prostor, ki je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor, izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem predpisov z njegovega delovnega področja.

KGZ Nova Gorica, Kmetijsko svetovalna služba AjdovščinaKGZ Nova Gorica s svojimi dejavnostmi pokriva zahodni del teritorija Slovenije – od Bovca do Kobarida, Idrije na severu in Pirana na jugu ter vse do italijanske meje na zahodi in do Postojne in Ilirske Bistrice na vzhodu. Kmetijsko svetovalna služba Ajdovščina ima svoje prostore na Goriški ulici, v C2 v Ajdovščini. 

Območna obrtno podjetniška zbornica AjdovščinaLeta 1979 je bilo na pobudo obrtnikov ustanovljeno Obrtno združenje, ki je nastalo iz društva obrtnikov. Leta 1991, z osamosvojitvijo in oblikovanjem občin, se je Obrtno združenje preoblikovalo v Območno obrtno zbornico Ajdovščina, ki pokriva občini Ajdovščino in Vipavo. V letu 2007 pa se je Območna obrtna zbornica Ajdovščina preimenovala v Območno obrtno-podjetniško zbornico Ajdovščina.

Okrajno sodišče v Ajdovščini in Zemljiška knjiga Okrajna sodišča so prvostopenjska sodišča. Okrajno sodišče v Ajdovščini ima prostore na Gregorčičevi ulici v Ajdovščini. 

Policijska postaja Ajdovščina spada v okvir Policijske uprave Nova Gorica. Komandir PP Ajdovščina je Marko Terbovšek.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, izpostava AjdovščinaSklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije upravlja in razpolaga s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in z gozdovi, ki so v lasti Republike Slovenije.  Sklad ima v Ajdovščini prostore na Vipavski cesti. 

Svetniška pisarna državnega svetnika Tomaža Horvata Državni svetnik Tomaž Horvat je vsako prvo sredo v mesecu na razpolago za različna vprašanja državljank in državljanov, občank in občanov Ajdovščine in Vipave.

Upravna enota Ajdovščina opravlja upravne in strokovne naloge na območju zgornje Vipavske doline – občini Ajdovščina in Vipava. Sedež ima na Vipavski cesti v Ajdovščini, v Vipavi pa deluje krajevni urad UE Ajdovščina.  

Urad za delo Ajdovščina Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je ena ključnih ustanov na trgu dela. Je samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje enotno za območje Republike Slovenije. Urad za delo Ajdovščina ima svoje prostore na Gregorčičevi ulici. 

Zavod za gozdove Slovenije, krajevna enota AjdovščinaSlovenija je dežela gozdov, saj pokrivajo 58,5 % naše domovine. Po gozdnatosti smo na tretjem mestu v Evropski uniji, za Švedsko in Finsko. Pretežni del slovenskih gozdov je v območju bukovih, jelovo-bukovih in bukovo-hrastovih gozdov (70 %), ki imajo razmeroma veliko proizvodno sposobnost.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Nova Gorica, izpostava AjdovščinaZavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije izvaja obvezno zdravstveno zavarovanje, izpostava v Ajdovščini ima svoje prostore na Gregorčičevi ulici.

Zdravstveni inšpektorat RS, OE Nova Gorica, inšpekcijska pisarna AjdovščinaZdravstveni inšpektorat opravlja inšpekcijske nadzore nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov iz različnih področij. Inšpekcijska pisarna Ajdovščina spada pod okrilje območne enote ZIRS Nova Gorica, prostore pa ima na Vipavski cesti.  

Contact

Občina Ajdovščina
email
obcina@ajdovscina.si
address
Cesta 5. maja 6a 5270 Ajdovščina
phone
05 365 91 10