Biała

Położenie gminy Biała:

Gmina Biała położona jest w południowo-zachodniej części województwa opolskiego nad rzeką o tej samej nazwie. Gmina Biała wchodzi w skład powiatu prudnickiego, do którego należą również gminy, Lubrza oraz Głogówek. Od północy gmina Biała graniczy z gminą Prószków, od południa z gminami Prudnik i Lubrza, od zachodu z gminą Korfantów, od wschodu z gminami Głogówek i Strzeleczki. Ponadto gmina leży na skrzyżowaniu ważnych dla województwa szlaków komunikacyjnych.

iczba mieszkańców:

 1. Biała – 2341,
 2. Browiniec Polski – 137,
 3. Brzeźnica – 247,
 4. Chrzelice – 609,
 5. Czartowice – 111,\
 6. Dębina – 91,
 7. Gostomia – 418,
 8. Górka Prudnicka – 186,
 9. Grabina – 408,
 10. Józefów – 114,
 11. Kolnowice – 224,
 12. Kolnowice-Kokot – 4,
 13. Krobusz – 283,
 14. Laskowiec – 94,
 15. Ligota Bialska – 339,
 16. Łącznik – 1027,
 17. Miłowice – 115,
 18. Mokra – 146,
 19. Nowa Wieś Prudnicka – 205,
 20. Ogiernicze – 143,
 21. Olbrachcice – 326,
 22. Otoki – 181,
 23. Pogórze – 697,
 24. Prężyna – 275,
 25. Radostynia – 395,
 26. Rostkowice – 199,
 27. Solec – 192,
 28. Śmicz – 461,
 29. Wasiłowice – 160,
 30. Wilków – 166.

RAZEM: 10294 (stan na dzień 31 grudnia 2020 roku)

Powierzchnia:

Gmina Biała obejmuje swoim zasięgiem miasto Biała oraz 30 sołectw, w tym: Browiniec Polski, Brzeźnica, Chrzelice, Czartowice, Dębina, Gostomia, Górka Prudnicka, Grabina, Józefów, Kolnowice, Krobusz, Laskowiec, Ligota Bialska, Łącznik, Miłowice, Mokra, Nowa Wieś Prudnicka, Ogiernicze, Olbrachcice, Otoki, Pogórze, Prężyna, Przedmieście, Radostynia, Rostkowice, Solec, Śmicz, Wasiłowice oraz Wilków. Łącznie ich powierzchnia wynosi 19.600 ha, tj. około 196 km2 , co stanowi 2,08% ogólnej powierzchni województwa (9 412 km2 ).

Rolnictwo:

Rolnictwo gminy Biała od wielu lat zaliczane jest do najlepszych w województwie. W środkowej i południowej części obszaru gminy dominują grunty rolne posiadające bardzo korzystne warunki dla produkcji rolnej. Wysoka kultura rolna i dobre gleby gwarantują gminie najwyższe lokaty w produkcji rolnej w województwie opolskim.

Struktura użytkowania gruntów wg ewidencji na 1.01.2004 r.
Powierzchnia wynosi ogółem – 19.500 ha.

Gospodarka mieszkaniowa:

Gmina Białą posiada w swoich zasobach łącznie 117 budynków, w tym w mieście 77 budynków, a na terenie gminy 40 budynków. W budynkach tych znajduje się łącznie 356 mieszkań, z czego na terenie miasta znajduje się 286, a na terenie gminy 70 mieszkań. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi 20.057 m2, w tym miasto – 15.932 m2, gmina – 4.125 m2. 80% budynków komunalnych będących zasobami gminy zostało wybudowanych przed 1900 rokiem.
W budynkach komunalnych, na terenie miasta, znajdują się 62 lokale użytkowe o łącznej powierzchni 4.178,95 m2, natomiast na terenie gminy znajduje się 11 lokali i łącznej powierzchni 437,65 m2.

Na terenie miasta i gminy Biała działa również Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Prudniku. Dysponuje ona 7 budynkami, w których znajduje się 145 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 8.205,90 m2. w rozbiciu na miasto i gminę wygląda to następująco:

 • miasto Biała – 1 budynek – 4.689,80 m2,
 • miejscowość Łącznik – 6 budynków – 3.516,10 m2.

Gospodarka wodna i ściekowa:

Miasto Biała wyposażone jest w wodociąg komunalny, a tereny wiejskie gminy są zwodociągowane w 68%. W mieście funkcjonuje centralny system odbioru i oczyszczania ścieków, który jest w ciągłej rozbudowie.

Contact

email
sekretariat@biala.gmina.pl
address
48-210 Biała ul. Rynek 10
phone
77 438 85 31