Centar za socijalnu skrb Pazin

Croatia

Radno vrijeme CZSS Pazin i Podružnica: Pon – Pet od 7:00-15:00 sati

Karta gradova i općina Istre. Zelenom bojom označeno je područje nadležnosti
CZSS Pazin, a plavom bojom područje nadležnosti Podružnice Buzet

Centar za socijalnu skrb Pazin (dalje: Centar) javna je ustanova socijalne skrbi, osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih klasa: UP/I-550-01/12-01/59, Ur. Broj: 519-09-2-4/1-12-1 od 02.04.2012. godine. Pravni je slijednik Zavoda za socijalnu skrb u Istarskoj županiji, te prije njega Centra za socijalnu skrb Pazin.
Sjedište Centra je u Pazinu, Prolaz O. Keršovanija 2. Centar je osnovan za područje gradova Pazina i Buzeta, te osam općina s pripadajućim naseljima i s ukupno 24.742 stanovnika (prema posljednjem popisu stanovnika od 2011. g.), i to:
  • Grad Pazin: 8.868
  • Grad Buzet: 6.212
  • Općina Tinjan: 1.710
  • Općina Cerovlje: 1.695
  • Općina Karojba: 1.446
  • Općina Gračišće: 1.423
  • Općina Sv. Petar u Šumi: 1.078
  • Općina Motovun: 1.023
  • Općina Lupoglav: 940
  • Općina Lanišće: 347
Za obavljanje dijela djelatnosti Centar ima PODRUŽNICU BUZET sa sjedištem u Buzetu, II. Istarske brigade 11, koja obavlja djelatnost za područje Grada Buzeta i Općine Lanišće.
Temeljem Statuta Centra za socijalnu skrb Pazin, upisom u registar Trgovačkog suda u Rijeci, Stalna služba u Pazinu, dana 30. ožujka 2015. godine, proširena je djelatnost Centra za socijalnu skrb Pazin na način da su dosadašnjim djelatnostima Centra dodane djelatnosti koje su u nadležnosti centra za socijalnu skrb u sjedištu područne (regionalne) samouprave u smislu odredbi članaka 127. i 129. Zakona o socijalnoj skrbi, te je dana 31. ožujka 2015. godine osnovana PODRUŽNICA OBITELJSKI CENTAR , sa sjedištem u Puli, Sergijevaca 2.

U svome radu Centar surađuje sa:
1. Ministarstvom za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku
2. svim ustanovama socijalne skrbi
3. jedinicama lokalne samouprave i regionalne samouprave
4. ustanovama predškolskog odgoja, osnovnog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja,
5. zdravstvenim ambulantama i drugim ustanovama
6. organima unutrašnjih poslova i pravosuđa
7. drugim javnim i državnim ustanovama koje skrbe o djeci, obitelji, mladeži, odraslim osobama, invalidima te starim i bolesnim osobama
8. različitim humanitarnim, nevladinim udrugama i građanima
9. privatnim i javnim poduzećima u zapošljavanju, humanitarnim akcijama, organiziranju provođenja odgojnih mjera posebnih obveza itd.

Contact

Ravnatelj/ica: Pavita Jelinčić, dipl. socijalna radnica
email
info@czss-pazin.hr
address
Prolaz Otokara Keršovanija 2, 52000 Pazin
phone
052/624-433, 052/624-497, 052/255-179
Tel/fax: 052/624-497