Hotel Kun­jevci ***

Croatia

Hotel Kun­jevci sa tri zvi­jezdice, ponosno se pro­teg­nuo na samoj obali Bosuta, u oazi mira i tišine, nado­mak samog grada Vinko­vaca. Možda ovaj dio Hrvatske jest tip­ično kon­ti­nen­talno područje,ali mu je lje­pota u mnogo čemu netip­ična. Krene li se ces­tom kroz slavon­sku ravnicu, gosta poz­dravl­jaju zlatna polja sun­cokreta, zan­ji­hano klasje pšenice i stol­jetne šume. Okružen zele­nilom, šumom i loviš­tima, Hotel Kun­jevci gos­tima pruža nez­ab­o­ra­van ugođaj.

Što se može uspored­iti s pri­zorom što ga nude nošnje snaša u doba Vinko­vačkih jeseni?

Bogata nošnja priziva i bogat stol, a on je dil­jem Slavonije domaćinu pitanje časti. Zato na nj stavlja slavon­ski kulen, paprene koba­sice, diml­jenu slan­inu i birana jela iz samog vrha gas­tronomske ponude, a ople­men­juje ga vrhun­skom kaplji­com iz vin­skih podruma Kut­jeva, Đakova i Iloka.

Restoran Hotela Kun­jevci je kapaciteta 100 mjesta, a u svom sklopu ima ljetnu terasu, odvo­jenu sjenicu i zim­sku terasu s pogle­dom na Bosut čija sni­je­gom i ledom oko­vana obala oduz­ima dah na prvi pogled. Ljetne terase okružuju cjeloku­pan Hotel Kun­jevci, te pružaju utočište i ugodne trenutke gos­tima i u najvre­li­jim ljet­nim mjesec­ima, bilo da se radi o terasi sa pogle­dom na Bosutterasi uz sami restoran ili onima u dubokom hladu šume.
Ljubazno i pro­fe­sion­alno osoblje Hotela Kun­jevci će udo­voljiti Vašim žel­jama pri­likom orga­ni­zacije svad­benih večera, dom­je­naka, poslovnih i svečanih ručkova, te po potrebi osmis­liti i pose­ban jelovnik i pro­gram po Vašim žel­jama i ukusu.

Gos­tima Hotela Kun­jevci je na raspo­la­ganju smješ­ta­jni kapacitet za 75 osoba u 30 mod­erno i prekrasno ure­đenih jedinica, soba i apart­mana. U sklopu Hotela Kun­jevci nalazi se bar, veliki čuvani park­ing, sala za vjenčanja, kon­fer­en­ci­jska sala, sala za sem­i­nare, kao i sadržaji za rekreaciju i opuš­tanje.

Posebno atrak­tivnom lokaciju Hotela Kun­jevci čini bliz­ina čvorišta cesta i auto­ceste, ben­zinske postaje, te grada Vinkovaca.

Sobe Hotela Kun­jevci su opreml­jene klimom, cen­tral­nim gri­jan­jem, lijepo i mod­erno ure­đenom kupaon­i­com, tele­vi­zorom sa mogućnošću praćenja satelit­skog pro­grama i tele­fonom.

Apart­mani Hotela Kun­jevci su jed­nako lijepo i suvre­meno opreml­jeni, sa spavaćom sobom i dnevnim boravkom, te kuhin­jom sa svim potreb­nim uređajima.

Sobe i apart­mani Hotela Kun­jevci imaju prekrasan pogled na rijeku Bosut okolne šume koje svako godišnje doba pre­o­bražava i mijenja u punom sjaju svo­jih boja.

Uži­va­jte u netaknu­toj prirodi, daleko od sivila svakod­nevice, ali sa svim udob­nos­tima koje nudi Hotel Kun­jevci.

Hotel Kun­jevci se posebno ponosi tradi­cional­nim slavon­skim speci­jalite­tima spravl­jen­ima po domaćoj recep­turi– kuša­jte pravi domaći kulen, koba­sicu, šunku, slan­inu, čvarke, švargl; doživite pravi ugođaj slavonske gas­tronomske kulture!

U svemu tome uži­va­jte u intim­nom, toplom i ugod­nom ambi­jentu Hotela Kun­jevci, a na kraju se možete počastiti finim domaćim kolačima i palačinkama.

Naše će se iskusno i pro­fe­sion­alno osoblje pobrinuti za svaki detalj Vašeg vjenčanja–od cvjet­nih aranžmana,izvrsne večere, pića, kolača i svad­bene torte do pro­tokola, a slikovita okolica Hotela Kun­jevci, rijeka Bosutokolne šumeure­đena šet­nica i drvene starinske sjenice, pružit će Vam pose­ban ugođaj i divnu pod­logu kako bi Vaše uspomene na ovaj dan, fotografije i snimke, bile prava umjet­nička djela!


Sala Hotela Kun­jevci prima do 600 gostiju, a mi ćemo se pobrinuti da baš svi budu lijepo priml­jeni i vrhun­ski ugošćeni. Gosti će se osim u prekrasno ure­đenoj sali, moći opustiti i osv­ježiti u našem baru ili na natkrivenoj terasi, uz kav­icu, piće i cig­a­retu, ili proše­tati prekras­nom okoli­comHotela Kun­jevci.

HOTEL KUN­JEVCI*** svečana svad­bena ponuda:
— izbor četvr­tastih ili okruglih stolova
— odabir deko­racija po stolovima prema žel­jama mlade­naca ( unutar var­i­janti sa kojima hotel raspo­laže )
— max­i­malan kapacitet dvo­rane: 450 osoba

VAR­I­JANTE SVEČANE VEČERE:
1. ALL INCLU­SIVE PONUDA ( sva hrana, kolači i piće )
2. OSTALE VAR­I­JANTE – PO DOGOV­ORU

ZAŠTO SMO DRU­GAČIJI OD DRUGIH:


1. svad­benu svečanu večeru poslužu­jemo na por­cu­lan­skim tan­jurima
2. kom­ple­tan beštek je od visokok­valitetnog inoxa
3. večeru poslužu­jemo ( i pripremamo ) prema HAC­CAP stan­dard­ima
4. piće poslužu­jemo iz čaša na stopu

Kon­fer­en­ci­jska dvo­rana Hotela Kun­jevci pruža ugodnu radnu atmos­feru za do 400 osoba, a uz kvalite­tan smješ­taj i najnoviju audio-​vizualnu opremu nudimo i bogatu dodatnu ponudu:

naš orga­ni­zaci­jski tim rado će Vam pomoći kako biste usp­ješno isplani­rali i prov­eli svaku vrstu kon­fer­en­cije, sem­i­nara i poslovnog događanja, te će vam pružiti stručnu i tehničku podršku pri samom održa­vanju kon­gresaposlovnih sas­tanaka, sem­i­nara i svih drugih prigoda. Rado ćemo orga­nizirati i posebna događanja, poput raznih pri­jema, cocktail-​a i gala večera, izleta i tur­is­tičkih obi­lazaka cijele Slavonije.

Želite li lijepo izgle­dati i odlično se osjećati, Hotel Kun­jevci na raspo­la­ganje Vam nudi saunu, solarij i masažu.
Za goste Hotela Kun­jevci koji vole aktivni odmor, kod nas Vam neće biti dosadno– imamo puno zabavnih sadržaja: igral­ište za mali nogomet, dječje igral­ište, teren za odbo­jku, bicik­lis­tičku i trim stazu, a možete i u panoram­sku vožnju Bosu­tom glis­erom ili tradic­i­nal­nim drvenim čam­cem na vesla, ili u ribolov.

Pravi avan­tur­isti mogu se zaputiti u neko od obližn­jih lovišta.
Hotel Kun­jevci će za Vas orga­nizirati i mal­ono­gometne, odbo­jkaške ili strel­jačke turnire , kao i tur­is­tičke izlete kroz cijelu Slavoniju u prat­nji naših vodiča.

Contact

email
hotel@hotel-kunjevci.hr
address
Kun­jevci bb 32100 Vinkovci
phone
+ 385(0)32 352 999
Fax: + 385(0)32 352 997
GSM: + 385(0)98 25 60 52