Klaipėda University

Klaipėdos universitetas – tai daugiasritis, į tarptautinius akademinius tinklus integruotas nacionalinis ir Baltijos regiono jūros mokslų ir studijų lyderis, kultūros paveldo puoselėtojas ir mokymosi visą gyvenimą centras.

Klaipėdos universitetas  įkurtas 1991 m., atliepiant valstybės raidai aktualius poreikius – tai regiono kultūros, švietimo, mokslo, pramonės, technikos ir ūkio problemų sprendimas ir reikmių tenkinimas, aukštojo mokslo decentralizacija, jaunimo pritraukimas į Klaipėdą, visuomenės humanitarizavimas Klaipėdoje ir Vakarų Lietuvoje.

30-ąjį jubiliejų universitetas pasitinka turėdamas 3 fakultetus: Socialinių ir humanitarinių mokslų, Jūros technologijų ir gamtos mokslų, Sveikatos mokslų ir 2 mokslo (Baltijos regiono istorijos ir archeologijos; Jūros tyrimų) institutus. Sparčiai augančiame universitete studijuoja apie 3000 studentų. Šioje Alma Mater studijas yra baigę daugiau nei 38 000 absolventų, kurių gretose yra mokslo daktarai, Seimo ir Vyriausybės nariai, stambių įmonių vadovai, inžinieriai, mokytojai, solistai ir teatralai.

Universitete vykdoma daugiau nei 100 trijų pakopų studijų programų, teikiančių asmeniui moksliniais tyrimais grindžiamą šiuolaikinį pažinimo ir technologijų lygį atitinkantį aukštąjį universitetinį išsilavinimą, aukštojo mokslo kvalifikaciją, ugdo visapusiškai išsilavinusią, etiškai atsakingą, kūrybingą ir verslią asmenybę.

Daugiau nei 60 laboratorijų, Botanikos sodas, mokslinių tyrimų laivas „Mintis“ bei mokslinis-tiriamasis ir mokomasis burlaivis „Brabander“ – bazė, sukurta vykdomiems fundamentiniams ir taikomiesiems moksliniams tyrimams bei eksperimentinės plėtros darbams fizinių, biomedicinos, technologijų, socialinių ir humanitarinių mokslų srityse vykdyti. Klaipėdos universitetas vykdo Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro – Jūrinio slėnio – Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai valstybinę programą. Universitetas siekia lyderystės jūros mokslų ir technologijų srityje.

Menai yra integrali universiteto mokslinės veiklos dalis. Klaipėdos universiteto kultūros bei meno plėtros prioritetai yra sukoncentruoti į Klaipėdos krašto ir Mažosios Lietuvos kultūrinio paveldo saugojimą: Mažosios Lietuvos istorinio, kalbinio, konfesinio, muzikinio ir etninio paveldo, Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto muzikinės kultūros istorijos bei dabarties reiškinių tyrinėjimą, lyginamuosius Baltijos regiono muzikos tyrimus.

Universitetas kasmet vykdo per 60 tarptautinių ir nacionalinių mokslo projektų, turi mokslo ir akademinių partnerių Europos ir kitose pasaulio šalyse, taip pat dalyvauja keliolikoje tarptautinių fondų, programų ir tinklų.

Socialinės ekonominės aplinkybės suformavo sparčios Klaipėdos universiteto plėtros reikmes. Universitetas įsikūręs Lietuvos dalyje, kurioje gyvena per 470 tūkst. gyventojų, čia sutelktas reikšmingas pramonės ir verslo potencialas, sparčiai plėtojamas jūrinis sektorius. Klaipėdos universitetas įsteigtas specifiniame ekonominiu, kultūriniu ir geopolitiniu požiūriais Lietuvos pajūrio areale, vieninteliame šalies uostamiestyje. Lietuvai čia atsiveria didelės perspektyvos palaikyti ryšius su Baltijos jūros regiono šalimis, kitais pasaulio kraštais. Klaipėdos universitetas įsikūręs mieste, kuris Lietuvos Respublikos bendrajame plane apibūdinamas kaip valstybinio masto metropolinis centras, kuriam numatyta taikyti specialias palaikomąsias priemones, lemiančias konkurencingo europinio masto uosto ir ūkinės bei rekreacinės aglomeracijos plėtojimą, šalies jūrinės orientacijos institucinį realizavimą, turimo mokslo ir studijų potencialo stiprinimą.

Nuo 2019 m. Klaipėdos universitetas kartu su 5 ES universitetais priklauso Europos universitetų aljansui „EU-CONEXUS“ („Europos universitetas išmanių pakrančių miestų tvariai plėtrai“). Aljansas jungia 41 223 studentus, 4643 darbuotojus, 33 fakultetus, 61 tyrimų institutus, 396 studijų programas.

EU-CONEXUS sudaro šeši Europos universitetai: La Rošelės universitetas Prancūzijoje, Atėnų žemės ūkio universitetas Graikijoje, Valensijos Šv. Vincento kankinio katalikiškasis universitetas Ispanijoje, Zadaro universitetas Kroatijoje, Klaipėdos universitetas Lietuvoje ir Bukarešto technikos ir civilinės inžinerijos universitetas Rumunijoje. Visus juos vienija bendras bruožas: įsikūrę pakrančių zonose, jie sprendžia šioms zonoms aktualias problemas ir ypatingą dėmesį skiria pakrančių teritorijos tvarumui, skaitmeninimui ir mėlynajam augimui. Iki 2022 m. EU-CONEXUS nori tapti pasauliniu aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų lyderiu išmaniųjų pakrančių miestų tvarios plėtros srityje.

Aljansas planuoja teikti bendrus europinius kvalifikacinius laipsnius ir diplomus universitetų-partnerių absolventams ir siekti 50% studentų ir dėstytojų mobilumo.

Šiandien matome Klaipėdos universitetą kaip visus šiuos poreikius atliepiantį aukštojo mokslo centrą, kuriantį pažangias žinias ir technologijas. Universiteto veikla apima socialinių, humanitarinių, gamtos, technologijų ir sveikatos mokslų bei studijų sritis, kurių visuma formuoja jūros mokslų ir Baltijos regiono tyrimų specializaciją.

Per  tris veiklos dešimtmečius KU tapo išskirtiniu Lietuvos švietimo ir kultūros centru, parengusiu per 38 tūkst. absolventų ir sutelkusiu daugiau kaip 700 akademinių darbuotojų.

Contact

email
klaipedos.universitetas@ku.lt
address
Herkaus Manto g. 84 92294 Klaipėda
phone
(8 46) 39 89 08
Faks. (8 46) 39 89 99