Murs-ekom d.o.o.

Croatia
Trgovačko društvo Murs-ekom d.o.o. u vlasništvu jedinica lokalne samouprave (u daljenjm tekstu JLS), Grada Mursko Središće, Općine Vratišinec, Općine Sveti Martin i Općine Selnica obavlja komunalne djelatnosti u koje spada: skupljanje, odvoz i gospodarenje otpadom, poslovi održavanja groblja i organizacija ukopa, održavanje čistoća prometnih površina, poslove košnje i održavanja zelenih površina i sadnju cvijeća, održavanje vertikalne signalizacije te zimskog održavanja nerazvrstanih cesta i parkirališta.

Gospodarenje otpadom kao osnovna djelatnost tvrtke obuhvaća niz aktivnosti, odluka i mjera te za provedbu istih potrebna je uska suradnju političkog vodstva, stručnjaka te stanovništva.


Gospodarenje otpadom predstavlja značajan problem zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj. Zakonodavni okvir gospodarenja otpadom u Hrvatskoj usklađen je sa pravnom stečevinom EU, a Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17 i 14/19) (u daljnjem tekstu ZOGO) predstavlja ključni/ usklađeni propis.

ZOGO utvrđuje mjere za sprječavanje ili smanjenje opasnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš kroz smanjenje količina otpada koje nastaju te se uređuje gospodarenje otpadom bez uporabe rizičnih postupaka po ljudsko zdravlje i okoliš, uz korištenje vrijednih svojstava otpada, utvrđuju sustav gospodarenja otpadom uključujući red prvenstva gospodarenja otpadom, načela, ciljeve i način gospodarenja otpadom, strateške i programske dokumente u gospodarenju otpadom, nadležnosti i obveze u gospodarenju otpadom, lokacije i građevine za gospodarenje otpadom, djelatnosti gospodarenja otpadom, prekogranični promet otpada, informacijski sustav gospodarenja otpadom te upravni i inspekcijski nadzor nad gospodarenjem otpadom.
Murs-ekom d.o.o. kao pravna osoba koja svom poslovanju održava groblja treba se pridržavati osnovnog pravnog okvira iz tog područja, Zakon o groblju (NN 19/98, 50/12 i 89/17) (u daljnjem tekstu ZOG) predstavlja pravni okvir za tu djelatnost. ZOG uređuje izgradnju, korištenje i upravljanje grobljima, uređuje da je groblje ograđeni prostor na kojem se nalaze grobna mjesta, prateće građevine i komunalna infrastruktura.
Poslove košnje i održavanja zelenih površina definirane su planom održavanja zelenih površina, koji sadrži uvjete košnje,učestalost i način košnje pojedinih zelenih površina.

Ostale komunalne djelatnosti i usloge definirane su u Planu održavanja komunalne infrastrukture svake JLS, a koji obuhvaća sljedeće : odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja, javna rasvjeta.

Poznavanjem pravnih normi omogućuje kvalitetno funkcioniranje tvrtke unutar zakonskih okvira, a preuzimanjem trgovačkog društva od strane JLS-ova tvrtka ima mogućnost širenja djelatnosti te prilagođavati poslovanje potrebama JLS-a ali i tražiti mogućnosti širenja poslovanja i konkurentnosti u sklopu svojih tehničkih i poslovnih mogućnosti.

Radno vrijeme

Blagajna od 01. lipnja 2020. godine radi:

  •  Radnim danom 08:00 – 14:00 sati
  •  Subotom, nedjeljom i blagdanom zatvoreno. Molimo korisnike da se i dalje pridržavaju epidemioloških mjera propisanih od strane Zavoda za javno zdravstvo.

Reciklažno dvorište

  • Ponedjeljak: 09:00 – 12:00 sati
  • Srijeda: 15:00 – 18:00 sati
  • Petak: 09:00 – 12:00 sati
  • Subota: 09:00 – 11:00 sati

Contact

Direktor: Josip Sršan, struč.spec.ing.aedif.
email
info@murs-ekom.hr
direktor@murs-ekom.hr
Hortikultura: hortikultura@murs-ekom.hr
Reciklažno dvorište: cistoca@murs-ekom.hr
address
Trg bana Josipa Jelačića 10, 40 315 Mursko Središće
Adresa reciklažnog dvorišta: Martinska 151A, 40315 Mursko Središće
phone
+385 40 543 314