Splošna bolnišnica Jesenice

Slovenia

Splošna bolnišnica Jesenice je javni zdravstveni zavod, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.

Splošna bolnišnica Jesenice opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni in druge dejavnosti, ki so določene z aktom o ustanovitvi.

Organi zavoda Splošne bolnišnice Jesenice so:

svet zavoda,
direktor zavoda,
strokovni direktor zavoda,
strokovni svet zavoda.
Zdravstvena dejavnost se v zavodu opravlja v okviru naslednjih organizacijskih enot:

Medicinske službe z oddelki, odseki in ambulantami
Skupne medicinske službe
Služba za zdravstveno nego in oskrbo
Raziskovalna enota
Nezdravstvena dejavnost se v zavodu opravlja v naslednjih enotah:

Finančno-računovodska služba
Služba za informatiko
Služba za nabavo in javna naročila
Služba za organizacijo in kadre
Služba za plan in analize
Tehnično-vzdrževalna služba
Upravno-pravna služba

2.2 Dejavnost Splošne bolnišnice Jesenice
Zavod opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni in določene gospodarske dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen, kar obsega:

specialistično bolnišnično dejavnost;
specialistično ambulantno dejavnost;
bolnišnično lekarniško dejavnost;
preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki;
patoanatomsko dejavnost;
raziskovalno dejavnost;
izobraževalno dejavnost;
zunanjetrgovinsko dejavnost za potrebe zavoda;
gospodarsko dejavnost za potrebe zavoda.
2.3. Podatki o organizaciji zavoda
2.3.1 Seznam notranjih organizacijskih enot
Zdravstvena dejavnost se v zavodu opravlja v naslednjih enotah:

I. Medicinske službe z oddelki, odseki in ambulantami

Kirurška služba
Internistična služba
Ginekološko-porodniška služba
Anesteziološko-reanimacijska služba
Pediatrična služba
II. Skupne medicinske službe

Oddelek za radiologijo
Oddelek za patologijo
Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
Lekarna
Specialistična ambulantna dejavnost posameznih medicinskih strok
Urgentni center
Služba za neakutno bolnišnično obravnavo, paliativno oskrbo in zdravljenje bolečine
Služba za fizikalno in rehabilitacijsko medicino
Služba za bolnišnično higieno in mikrobiologijo
III. Služba za zdravstveno nego in oskrbo

IV. Raziskovalna enota

Nezdravstvena dejavnost se v zavodu opravlja v naslednjih enotah:

V. Finančno-računovodska služba

VI. Služba za informatiko

VII. Služba za nabavo in javna naročila

VIII. Služba za organizacijo in kadre

IX. Služba za plan in analize

X. Tehnično-vzdrževalna služba

XI. Upravno-pravna služba

Vodstvo bolnišnice
Direktor, Mark Toplak, MBA
Tel.: 04 5868 267

Strokovna direktorica, Anja Jovanovič Kunstelj, dr. med.
Tel.: 04 5868 413,

Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe

Mojca Strgar Ravnik, mag. zdr. neg.
Tel.: 04 5868 400

Pomočnik direktorja za splošno in poslovno področje

Benjamin Lukšič, mag. posl. ved, Tel.: 04 5868 231

Contact

Splošna bolnišnica Jesenice
email
address
Cesta maršala Tita 112 4270 Jesenice
phone
04 5868 000