Splošna bolnišnica Trbovlje

Slovenia

Splošna bolnišnica Trbovlje spada v skupino najmanjših slovenskih splošnih bolnišnic in v svojem okolju izpolnjuje poslanstvo, ki ji ga nalaga ustanovitelj.

Konec leta 1997 je imela bolnišnica 158 posteljin 312 zaposlenih. Od tega je 20 zdravnikov specialistov, 7 zdravnikov specializantov, 6 zdravstvenih delavcev in sodelavcev z visoko izobrazbo, 34 višjih medicinskih sester, 16 ostalih zdravstvenih delavcev in sodelavcev z višjo izobrazbo, 85 medicinskih tehnikov, 42 ostalih zdravstvenih delavcev in sodelavcev s srednjo izobrazbo ter 102 delavca z nepopolno srednjo in osnovnošolsko izobrazbo.

Od 1993 dalje je ustanovitelj Splošne bolnišnice Trbovlje Vlada Republike Slovenije.

Splošna bolnišnica Trbovlje je javni zdravstveni zavod, kateri opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarnem in delno na primarnem nivoju. Ustanovitelj Splošne bolnišnice Trbovlje je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.

Dejavnosti

Nosilni oddelki
Ginekološko porodni oddelek
GINEKOLOGIJA
Bolniški oddelek
Operacijska dejavnost in EIN
PORODNIŠNICA
AMBULANTNA DEJAVNOST
SAMOPLAČNIŠKE STORITVE
Interni oddelek
Kirurški oddelek
Pediatrični oddelek
Strokovno medicinska področja
Specialistične ambulante
Služba zdravstvene nege
Nezdravstvene službe
Drugi bolnišnični oddelki
Samoplačniške storitve

Vodstvo

Direktorica: dr. Romana Martinčič, spec.manag.
Strokovni direktor: Tadeja Jelenko, dr. med., spec.interne medicine
Pomočnica direktorice za zdravstveno nego: Nataša Leskovšek, dipl.m.s., mag.zdr.nege

Predstojniki nosilnih bolnišničnih oddelkov:
prim. Boštjan Leskovar, dr. med., spec. internist, predstojnik Internega oddelka
Andrej Pogačnik, dr. med., spec. gin. in por., predstojnik Ginekološko porodnega oddelka
Marko Rifel, dr. med., spec. travmat., spec. spl. kirurgije, predstojnik Kirurškega oddelka
asist. dr. sc. (Republika Hrvaška) Lili Mikecin, dr. med., spec. pediatrije, predstojnica Pediatričnega oddelka
Predstojniki medicinsko strokovnih področij:
prim. Anton Adamlje, dr. med., spec. interne medicine, predstojnik Oddelka za dializo
Katja Kalan Uštar, dr.med., spec.anest.z reanim., predstojnica Oddelka za anestezijo in reanimacijo
Jadranka Košir, dr. med., spec. radiolog., predstojnica Oddelka za radiologijo
mag. Zora Čede, univ. dipl. biol., spec. med. biokem., predstojnica Laboratorija za klinično kemijo
Darja Pintarič, dipl. fiziot., predstojnica Oddelka za fizikalno rehabilitacijo
Tatjana Martinčič, mag. farm., predstojnica Bolnišnične lekarne
Odgovorna za službo zdravstvene nege:
Nataša Leskovšek, dipl.m.s., mag.zdr.nege, pomočnica direktorice za zdravstveno nego
Pri vodenju sodelujejo nadzorne medicinske sestre – strokovne vodje zdravstvene nege, odgovorni inštrumentarki (operacijski medicinski sestri), odgovorni radiološki inženir in odgovorni laboratorijski tehnik.
Vodje nezdravstvenih služb:
Romana Humski, ekon, vodja Finančne in plansko analitske službe
Liljana Krevl, vodja Knjigovodstva
Olga Senčar, vodja javnih naročil in Oskrbovalne službe
Mirjana Dolinar, viš.san.teh., vodja Službe za higieno
Martina Gorjup Križaj, dipl.org.men., vodja Zdravstvene administracije
Apolonija Juršič, vodja Prehrambene službe
Božidar Gašparič, dipl.inž.str., vodja Tehnično vzdrževalne službe
Spoznajte organ upravljanja – Svet zavoda:
Splošno bolnišnico Trbovlje upravlja svet zavoda, ki ima 7 članov, od tega so štirje člani imenovani s strani ustanovitelja, po en član pa je imenovan s strani Občine Trbovlje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zaposleni pa izvolijo enega predstavnika. Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta.

Člani Sveta zavoda v mandatnem obdobju 2017 – 2021:
Dejan Žohar, predstavnik ustanovitelja, predsednik Sveta zavoda
Irma Kovač, predstavnica ustanovitelja
Maruša Eberlinc, predstavnica ustanovitelja
Dejan Doberšek, predstavnik ustanovitelja
Vojka Grešak Kramžar, predstavnica ZZZS
Milan Žnidaršič, predstavnik Občine Trbovlje
David Slapšak, predstavnik zaposlenih, namestnik predsednika sveta zavoda

Contact

Splošna bolnišnica Trbovlje
email
info@sb-trbovlje.si
address
Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje
phone
+386 03 56 52 500